Професор Веселина Гаджева

 1. творческа АВТОБИОГРАФИЯ
 2. На проф. Веселина Георгиева Гаджева, д.Х.Н.
 3. Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
 4. mail: vgadjeva@mf.uni-sz.bg

 

 1. Дата И МЯСТО НА раждане: 3 април, 1953, Стара Загора, България
 2. ОБРАЗОВАНИЕ:
 3. 1971-1976 г. Висш Химико-технологически Университет, гр. София, специалност “Органичен синтез”;
 4. 1986 г. Специалност “Медицинска химия, Медицинска академия”, гр. София
 5. СЛЕДДИПЛОМНИ специализации и квалификации:
 6. 1983 г. Следдипломна квалификация “Педагогика на висшето медицинско образование”;
 7. 1987 г. Следдипломна квалификация “Молекулен спектрален анализ”;
 8. 1992-1993 г. Девет месеца специализация в катедра Физиология, Токайски Университет, Япония;
 9. 1996-1997 г. Шест месеца специализация в катедра Фармакология, Университет Питсбърг, Америка
 10. научни степени:
 11. 1991 г. “Доктор”,
 12. 2006 г. “Доктор на химическите науки”
 13. заемани ДЛЪЖНОСТИ:
 14. 1982-1999 г. Асистент, Старши асистент и Главен асистент- Катедра „Химия и биохимия”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
 15. От 1999- Доцент по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества”, катедра „Химия и биохимия”, Медицински Факултет, Тракийски Университет.
 16. От 2007- Професор по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества”, катедра „Химия и биохимия”, Медицински Факултет, Тракийски Университет.
 17. От 2003 г. Ръководител катедра „Химия и биохимия”, Медицински Факултет, Тракийски Университет.
 18. 2002 г- 2007 г. Заместник Ректор по НИД на Тракийски Университет.
 19. 2007 г. – 2011 г. Заместник Ректор по НИМД на Тракийски Университет
 20. 2011 г.-2015 г. Заместник Декан по НИМД на Медицински факултет, Тракийски Университет
 21. От 2015г. – Заместник Ректор по НИМД на Тракийски Университет
 22. опит в сферата на оценяването и акредитацията:
 23. 2010 г.- 2012 г. Председател и Член на Експертни групи на НАОА
 24. Членства:
 25. Европейска Асоциация по Ракови изследвания (EACR)
 26. Международна организация по Електронен Парамагнитен Резонанс (EPR)
 27. Съюз на учените в България;
 28. Член на Факултетния съвет на Медицински факултет;
 29. Член на Академичния съвет на Тракийски Университет;
 30. От 2004 г. -2011 г. Член на Специализирания научен съвет по Фармация към ВАК.
 31. Преподавателска дейност:
 32. От 1999 г. – лекционен курс по Медицинска химия на студенти специалност “медицина”; лекционен курс по Опазване на околната среда за студенти специалност “социални дейности”; свободно избираем курс „Биологично активни съединения”.
 33. От 2001 г. председател на комисията за оценяване на конкурсния изпит по химия в Тракийски Университет;
 34. От 2000г. – Научен ръководител на 6 защитени  докторантури.

39. НАУЧНА ДЕЙНОСТ:

 1. ОБЛАСТИ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
 2. 1) Изследване антиоксидантната активност на новосинтезирани субстанции; доказване на токсични кислородни видове (ROS):  О2., ОH. и H2О2.
 3. 2) Изследване механизмите на оксидативния стрес в патогенезата, прогресията и терапията на злокачествени и други заболявания; определяне показатели на оксидативен стрес: нива на ROS и антиоксидантни ензими SOD, CAT и GPx.. Изучаване ролята на тези ензими за прогнозата на заболяването и за понижаване на страничните токсични ефекти от прилаганата терапия .
 4. 3) Електрон парамагнитен резонанс (ЕПР), в областта на медицината. Изследване на ролята на оксидативния стрес, свободните радикали и антиоксиданти при социално значими заболявания и тяхната терапия.
 5. Главен редактор на научното списание Trakia Journal of Sciences

   47. ръководство на научни проекти:

 1. НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ:
 2. 2006 г –Ръководител на проект „ЕПР спектроскопия в медицината: въвеждане на нов подход за превенция срещу оксидативен стрес, индуциран от антитуморна терапия”- договор DRI-6-2006 между МОН и ТрУ.
 3. 2007 г. – Ръководител на проект „Минимална резидуална болест при болни със злокачествени заболявания на кръвта след конвенционална и миелоблативна терапия” по договор Д01-881/2007г. между МОН и ТрУ
 4. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
 5. 2008 г. – Ръководител от българска страна на проект по Indo-Bulgarian Inter-Governmental Programm of Co-operation in Science and Technology, по тема: „Study on Antioxidants against Oxidative Stress induced by Drugs and Radiation” по договор БИн-7/08 г. между МОН и ТрУ.
 6. 2009 г. Координатор в проект на тема „Molecular imaging and radiation-induced photodynamic therapy of cancer using spin-labeled probes” по Договор за научно сътрудничество между National Institutе of Radiological Sciences , Chiba, Japan and Medical faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
 7. Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”
 8. 2012-2014 г.Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ, Договор BG051PO001-3.3.06-0006.

   56. НАУЧНИ ТРУДОВЕ:

 1. Автор и съавтор на 255 научни труда; Импакт фактор 123, 69.

 

Професор Васил Атанасов

2007 г.  Получено научно звание „Професор” по научна специалност  01.06.10 „Биохимия”.

Преподавателска дейност в Аграрен факултет при ТрУ

От 1984 г. провеждане   на  практически   занятия по  дисциплините:

 • „Биохимия”   със студентите  от специалността  Зооинженерство;
 • „Биохимия и биотехнологии” за специалността Агроекология (сега Екология и опазване на околната среда);
 • „Биохимия на растенията” за специалностите Агрономство и Аграрно инженерство.
 • Биохимия на хидробионтите за специалността Рибовъдство и аквакултура
 • От 2001 г. четене на  лекции по горепосочените дисциплини.
 • Провеждане на групови и индивидуални консултации – 29 год.
 • От 1984 г. провеждане   на  практически изпити   по   дисциплините „Биохимия”, „Биохимия и биотехнологии” и  „Биохимия на растенията”  със студентите  от горепосочените специалности.
 • От 2001 г. провеждане   на  теоретически   изпити   по   дисциплините „Биохимия”, „Биохимия и биотехнологии” и  „Биохимия на растенията”
 • Разработване  на учебни програми по дисциплините “Биохимия”, „Биохимия на хидробионтите”, “Биохимия   и   биотехнологии”, и   „Биохимия на растенията” за специалностите Животновъдство (Зооинженерство),  Рибовъдство и аквакултури,   Екология и опазване на околната среда и Агрономство – 11 год.

Административни длъжности

 • Ръководител на катедра Биология 2002 – 2006 г.
 • Ръководител секция Биохимия 2006 – 2017 г.

Научна продукция:

Общ  брой  123  в  т.ч. 90 научни  публикации, от  които 37 на чужди езици, 26 бр. учебници, учебни помагала и програми, 1  научно-популярна  статия, 3  изобретения и  3 рационализации  внедрени  в практиката


Професор Атанс Илчев

 • Специалист по хранене.
 • Дългогодишен ръководител на катедра хранене към Тракийски университет!

Професор Димитър Павлов

 • Специалист по растениевъдство.
 • Дългогодишен ръководител на катедра растениевъдство към Тракийски университет!

Професор Йордан Стайков

 • Специалист по аквакултури.
 • Дългогодишен ръководител на катедра Аквакултури към Тракийски университет!

Професор Иван Динев

 • Специалист по болести по птиците.
 • Дългогодишен ръководител на катедра Болести по птиците към Тракийски университет!

Професор Радослав Славов

 • Специалист по болести по преживни животни.
 • Дългогодишен ръководител на катедра Преживни Животни към Тракийски университет!

Професор Стефан Денев

 • Специалист по болести по микробиологиа.
 • Дългогодишен ръководител на катедра микробиология към Тракийски университет!

 

placeholder
Please follow & like us
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram